Wezwanie do zapłaty

Wypełnij formularz, kliknij guzik DRUKUJ - i wyślij wezwanie do zapłaty dłużnikowi.

Nie mamy wglądu w uzupełniane przez Państwa dane. Nie prowadzimy ich archiwizacji. Formularz ma być po prostu internetowym gotowcem, w dodatku automatycznie uzupełniającym kwotę "pisemnie" (widać to w wydruku).

Zapraszamy do korzystania z formularza i życzymy powodzenia w odzyskiwaniu wierzytelności!


Dane wierzyciela: (żądającego zapłaty)

Dane dłużnika:

WEZWANIE DO ZAPŁATY


Działając w imieniu własnym, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą , niniejszym wzywam Państwa do zapłaty kwoty w nieprzekraczalnym terminie dni od dnia odebrania niniejszego wezwania tytułem należności wynikających z Faktury VAT , wystawionej dnia

Zapłaty proszę dokonać na rachunek:


W przypadku nieuregulowania należności w wyżej wskazanym terminie, zostaną podjęte działania mające na celu uzyskanie sądowego tytułu wykonawczego umożliwiającego odzyskanie w/w należności na drodze egzekucji komorniczej.

Dobrowolna spłata powstałego zadłużenia jest szansą rozwiązania problemu Państwa zadłużenia na drodze polubownej oraz uniknięcia poniesienia możliwych, dodatkowych kosztów sądowych i ewentualnych kosztów egzekucyjnych.

Informujemy, że na podstawie przepisu art. 98 par. 1 ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), koszty procesu obciążają stronę przegrywającą spór, a na podstawie przepisu art. 770 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji.

Aby uniknąć przedstawionych wyżej możliwych konsekwencji prawnych wzywam do zapłaty podanej w piśmie kwoty, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

Z poważaniem,