Pozew o separację


Poznań, dnia 22 lutego 2016 r.


Jan Kowalski
ul. Iksińska 1
00-000 Poznań


Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział I Cywilny

ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznań


Powód: Jan Kowalski
ul. Iksińska 1
00-000 Poznań

PESEL: 00000000000
Pozwana: Janina Nowak-Kowalska
ul. Igrekowa 1
00-000 Poznań

POZEW O SEPARACJĘ


Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

 1. orzeczenie separacji małżeństwa Jana Kowalskiego i Janiny Nowak-Kowalskiej zawartego dnia 2 stycznia 2000r. w Poznaniu, nr aktu małżeństwa USC/OZ/11 znajdującego się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu. – bez orzekania o winie;
 2. powierzenie pozwanej Janinie Nowak-Kowalskiej wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich małoletnią córką Marią Kowalską urodzoną w dniu 2 stycznia 2001 r. w Poznaniu, zastrzegając powodowi prawo współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dotyczących dziecka;
 3. zasądzenie od powoda Jana Kowalskiego na rzecz małoletniej córki Marii Kowalskiej kwoty ……. zł (słownie: …………. złotych) miesięcznie tytułem udziału pozwanego w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, od dnia wniesienia pozwu, przy czym kwota ta będzie płatna do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki Janiny Nowak-Kowalskiej;
 4. kontakty z dzieckiem strony będą regulowały we własnym zakresie.

UZASADNIENIE

Strony zawarły związek małżeński w Poznaniu dnia 2 stycznia 2000r.,

Dowód:
 • dowód z dokumentu - odpis skrócony aktu małżeństwa stron.

Dla każdej ze stron było to pierwsze małżeństwo.

Z tego małżeństwa pochodzi jedno dziecko – Maria Kowalska

Dowody:
 • dowód z dokumentu – odpisy skrócony aktu urodzenia;
 • przesłuchanie świadka, który będzie doprowadzony na termin rozprawy na okoliczność małoletniej córki stron;

Na początku trwania małżeństwa i przez kolejne lata pożycie małżonków układało się poprawnie. Od około 2012 roku zaczęło między małżonkami dochodzić do nieporozumień, których przyczyną było odmienne postrzeganie wspólnej przyszłości i związane z tym decyzje. Od tego czasu konflikt między stronami narasta, co generuje napięcia i ciągłe spory.

W ostatnich kilku miesiącach, mimo prób poradzenia sobie z problemami małżeńskimi oraz wzajemnych deklaracji co do wspólnego życia, stronom nie udało się porozumieć.

Od 4 miesięcy strony nie zamieszkują wspólnie i kontaktują się w zakresie spraw dotyczących wspólnego dziecka.

Więź gospodarcza między stronami również ustała. Każda ze stron dysponuje własnymi dochodami, rozliczając po połowie koszty utrzymania córki.

Tym samym należy uznać, iż nastąpił zupełny rozkład pożycia małżonków, który w chwili obecnej w ocenie powoda nie ma jeszcze charakteru trwałego.

Między stronami, w ocenie powoda jest jeszcze możliwość porozumienia się, co do dalszego wspólnego życia. Po stronie powoda istnieją jeszcze więzi emocjonalne wobec pozwanej i istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, stąd zaniechanie dochodzenia rozwodu.

Dowód:
 • przesłuchanie stron;

Zaproponowana kwota alimentów, mając na uwadze wiek dziecka i jego rozwój oraz biorąc pod uwagę fakt, iż na chwilę obecną nie ma sporu między rodzicami na tle sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktu z dzieckiem, jest to kwota adekwatna w kontekście zarobków powoda.

Właściwość miejscowa Sądu została ustalona na podstawie dyspozycji z art. 41. k.p.c. - powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Natomiast ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania stron był Poznań, zatem właściwość miejscowa Sądu Okręgowego w Poznaniu jest w pełni uzasadniona.

W tym stanie rzeczy należy uznać, iż w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające orzeczenie separacji, w związku z czym powód wnosi jak w petitum pozwu.

Jan Kowalski
………………

Załączniki:
 • opłata sądowa w wysokości 600 zł;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa stron;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka stron;
 • odpis pozwu wraz z załącznikami.