Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Obowiązek biura podróży:

Biura podróży mają obowiązek na podstawie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej zapewnić turystom bezpieczny powrót i zaspokojenie roszczeń turystów w przypadku niewypłacalności biura.

Odszkodowanie od biura podróży:

Czasem taka suma nie jest w stanie pokryć wszystkich żądań klientów. Umowa ubezpieczenia określa górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, ponad którą ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Często jest tak, że biuro podróży, które upadło, ma środki na pokrycie kosztów powrotu turystów do kraju, ale na odszkodowania pieniędzy już brakuje.

W takim przypadku jedyną szansą na odzyskanie pieniędzy jest wykorzystanie zapisów prawa, które stanowi, że turysta jest wierzycielem biura podróży, czyli może zgłosić swoją wierzytelność i uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. To jest postępowanie na drodze sądowej.

Jeśli uważasz, że biuro podróży dopuściło się wyraźnych uchybień w organizacji wakacji i zagwarantowane warunki są niezgodne z umową, warto skorzystać z przysługujących Ci roszczeń od biura podróży. Jeśli nie działa klimatyzacja, nie ma obiecanych wcześniej atrakcji - warto złożyć skargę na biuro podróży i żądać należnego odszkodowania.

Zgodnie z prawem reklamację możesz składać już w trakcie wyjazdu. Pilot wycieczki musi potwierdzić jej odbiór, a jeśli nie da sobie rady z naprawieniem szkody, ma obowiązek przekazać reklamację do biura podróży (terminy są określone w umowie). W wypadku odmowy przyjęcia reklamacji biuro podróży jest zobowiązane dokładnie uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. 

Jeśli biuro podróży nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wyjazdu lub złożenia skargi (gdy jest składana po zakończeniu wycieczki), uważa się, że biuro podróży uznało roszczenie za uzasadnione. W takim przypadku można skierować sprawę do sądu, a w przygotowaniu wniosku i uzyskaniu porad prawnych w zakresie ochrony praw konsumenckich pomoże Rzecznik Konsumentów lub kancelaria prawna.

Jeżeli roszczenia okażą się wystarczające, otrzymasz odszkodowanie adekwatne do poniesionych szkód. Może się ono wahać od 5% do 50% wartości wycieczki. Nie każdy turysta zdaje sobie sprawę, że za awarię klimatyzacji lub prądu możemy uzyskać od biura podróży od  10 do 20% wartości wycieczki, a za powtarzające się hałasy w dzień od 5 do 25%, z kolei za hałasy w nocy od 10% do nawet 40% wartości wycieczki. Inne szkody, za które możesz żądać odszkodowanie to nieodpowiednie jedzenie (do 30% wartości wykupionych wakacji), brak obiecanego wyposażenia ośrodka zamieszkania (korty tenisowe, sauna, basen i inne). Wysokość odszkodowania z tego tytułu, a także z powodu niezgodności z umową reguluje w tym przypadku tak zwana tabela frankfurcka.

Niestety zdarza się, że sprawy sądowe ciągną się w nieskończoność, a zmęczeni sytuacją turyści postanawiają zrezygnować z dalszej walki. Różnie też kończą się te sprawy - czasem np. biuro podróży oferuje korzystne zniżki na następne wakacje. Zawsze jednak warto walczyć o swoje prawa.

Odszkodowania - czytaj też:

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.