Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Odszkodowanie majątkowe od ubezpieczyciela:

W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z umowy przez firmy ubezpieczeniowe, polecana jest pomoc Adwokata, który dysponuje kwalifikacjami, wiedzą i uprawnieniami potrzebnymi do wyegzekwowania odszkodowania.

Obsługę prawną zapewniamy na etapie przedsądowym/polubownym, a w razie konieczności również na etapie sądowym. Reprezentujemy klientów w Wielkopolsce, w Zachodniopomorskiem i na terenie całej Polski.

Bankructwo biura podróży

Co zrobić, gdy bankrutuje firma, u której kupiliśmy wycieczkę? Radzi Wiesław Piegat, dyrektor biura zarządu Warszawskiej Izby Turystycznej.
»»przejdź do artykułu

Odszkodowanie od biura podróży

Biura podróży mają obowiązek na podstawie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej zapewnić turystom bezpieczny powrót i zaspokojenie roszczeń turystów w przypadku niewypłacalności biura.
»»przejdź do artykułu

Oczyszczalnia Koziegłowy

Reprezentujemy poszkodowanych przez Aquanet w Koziegłowach - oczyszczalnia ścieków - mieszkańcy mają dolegliwości zdrowotne i spadają ceny ich nieruchomości...
»»przejdź do artykułu

Odszkodowania komunikacyjne

W wyniku wypadku komunikacyjnego można dochodzić odszkodowania osobowego za doznany uszczerbek na zdrowiu lub śmierć - czytaj tutaj bądź odszkodowania majątkowego.
»»przejdź do artykułu

Odszkodowania za inne wypadki

Wypadki losowe typu pogryzienie przez psa, potknięcie, poślizgnięcie skutkować mogą utratą środków finansowych związanych z naprawieniem szkody. Kwestię uszczerbku na zdrowiu opisano w zakładce odszkodowania osobowe, na tej stronie opisujemy sprawę roszczenia od ubezpieczalni środków związanych z naprawieniem szkody.
»»przejdź do artykułu

Odszkodowania za popełnione błędy medyczne

Każda osoba poszkodowana przez błąd w sztuce medycznej bądź przez zaniedbania lekarskie może uzyskać odszkodowanie z tytułu wydatków poniesionych w związku z zaistniałą szkodą. Odszkodowanie może pokryć koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanego, pokryć utracone zarobki, wydatki na pokarmy z koniecznej specjalistycznej diety. Aby zrekompensować doznane szkody oprócz opisywanego tu odszkodowania, możesz otrzymać zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Ta druga dotyczy strat łączących się z utratą zdrowia, życia lub uszkodzeniem ciała.
»»przejdź do artykułu

Odszkodowanie za skutki działania żywiołów naturalnych

Jeśli mieszkasz na terenie zalewowym - ubezpiecz się od następstw powodzi. Gdy masz uprawy blisko lasu - ubezpiecz je od pożaru. Idąc za tym schematem i dodając do niego te najpowszechniejsze wypadki, jak uderzenie pioruna, susza czy wichury, jesteśmy w stanie zabezpieczyć swoje mienie tak, że w razie nieszczęścia nie pozostaniemy bez pieniędzy. W razie doznanej krzywdy w wyniku pożaru, suszy, powodzi, wichury i innych możesz liczyć na zadośćuczynienie. Dotyczy to poparzeń, obrażeń spowodowanych spadającym drzewem, piorunem i innych.
»»przejdź do artykułu

Odszkodowanie za zalane mieszkanie

Zapomniałeś zakręcić kran? A może tym razem sąsiad zapomniał? Pękł Ci wężyk pod zlewem? Uszczelka nie wytrzymała? Poszkodowanemu należy się odszkodowanie.
»»przejdź do artykułu

Odszkodowanie od nieuczciwego reklamodawcy

Zasady rządzące rynkiem reklamowym określa Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Konsumenci pokrzywdzeni przez nieuczciwą reklamę mogą kierować roszczenia do sądów o uzyskanie z tego tytułu odszkodowania, a to może kosztować ogłaszających się przedsiębiorców bardzo dużo.
»»przejdź do artykułu

Odszkodowania za kradzież

Ubezpieczyciel moze nie uwzględnić roszczeń poszkodowanego ale wtedy pozostaje możliwość dochodzenia praw przed sądem w celu uzyskania należnego odszkodowania.
»»przejdź do artykułu

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.