Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Odszkodowanie osobowe:

Odszkodowania osobowe przyznaje się za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

Proponujemy ochronę Klientów przed nadużywaniem dominującej pozycji ubezpieczycieli skutkującym bezpodstawnymi odmowami wypłaty należnych odszkodowań, zaniżaniem ich wielkości, rażąco przewlekłym postępowaniem.

Obsługę prawną zapewniamy na etapie przedsądowym/polubownym, a w razie konieczności również na etapie sądowym.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Odszkodowanie nie przywróci pełni zdrowia, ale pozwoli przynajmniej pokryć koszty leczenia i zrekompensować straty, które zostały poniesione w wypadku komunikacyjnym.
»»przejdź do artykułu

Odszkodowania za wypadki inne, zdarzenia losowe

Podobnie, jak w przypadku odszkodowania komunikacyjnego, warto starać się o odszkodowanie wynikłe w innych wypadkach.
»»przejdź do artykułu

Odszkodowania za błędy medyczne

Na przykład niezachowanie tajemnicy lekarskiej.
»»przejdź do artykułu

Odszkodowania za wypadki w pracy

Poszkodowany, który uległ wypadkowi przy pracy, może liczyć na odszkodowanie wypłacane przez ZUS. W wielu sytuacjach jednak może się ubiegać także o dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy.
»»przejdź do artykułu

Odszkodowania za żywioły naturalne

Odszkodowania za krzywdę poniesioną w wyniku działania żywiołów naturalnych.
»»przejdź do artykułu

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.