Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Kradzież samochodu - postępowanie:

W przypadku kradzieży samochodu właściciel pojazdu powinien niezwłocznie powiadomić policję aby dokonać wszystkich niezbędnych formalności oraz zgłosić się do ubezpieczyciela w celu jak najszybszej likwidacji szkody. 

Właściciel powinien wyrejestrować samochód, ponieważ ubezpieczyciel może uzależnić wypłatę odszkodowania od przeniesienia na jego rzecz własności pojazdu po jego wyrejestrowaniu.

Do wyrejestrowania auta będzie potrzebny wypełniony odpowiedni formularz dostępny w urzędzie oraz dowód rejestracyjny pojazdu, jeśli jest to kartę pojazdu, stosowne oświadczenie, zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji, które potwierdza zgłoszenie kradzieży auta.

Jeżeli skradziono samochód firmowy potrzebny będzie także odpis z KRS i zaświadczenie o numerze REGON. W dowodzie rejestracyjnym samochodu urzędnik bezpośrednio dokona wpisu o jego wyrejestrowaniu.

Po wyrejestrowaniu skradzionego samochodu należy dostarczyć ubezpieczycielowi dowód rejestracyjny z adnotacją urzędu o wyrejestrowaniu samochodu. Jeżeli dowód rejestracyjny został skradziony razem z samochodem, wówczas dobrze jest mieć oryginał faktury z salonu czy autokomisu lub umowę kupna-sprzedaży samochodu. Potrzebny będzie także dowód osobisty, zaświadczenie z policji o przyjęciu zgłoszenia kradzieży, karta pojazdu, wszystkie komplety kluczyków i sterowników do pojazdu jakie zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

Zgłaszając ubezpieczycielowi kradzież samochodu powinniśmy wiedzieć, że każdy ubezpieczyciel przeprowadza szczegółowe postępowanie wyjaśniające i prowadzi własne postępowanie likwidacyjne. Prowadząc własne postępowanie ubezpieczyciel korzysta także z materiału dowodowego zebranego w sprawie kradzieży przez organy dochodzeniowe. 

Ubezpieczyciel występuje do Policji lub prokuratury o możliwość dokonania wglądu do dokumentów postępowania, sam je analizując i oceniając.

Ubezpieczyciele wypłacają odszkodowania za kradzież samochodu w kwocie odpowiadającej wartości samochodu w dniu dokonania kradzieży z uwzględnieniem warunków umowy ubezpieczenia. Wypłata odszkodowania za skradziony samochód następuje po przeniesieniu przez poszkodowanego prawa własności pojazdu na rzecz ubezpieczyciela. 

W sytuacji gdy kradziony samochód zostanie odzyskany przez policję, właściciel ma prawo przyjąć samochód, a ubezpieczycielowi zwrócić odszkodowanie.

Jeżeli poszkodowany uważa, że otrzymał nieadekwatne odszkodowanie, ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji ubezpieczyciela w terminie do trzydziestego dnia od otrzymania decyzji, bądź zażalenia dotyczącego sposobu realizowania przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może nie uwzględnić roszczeń poszkodowanego ale wtedy pozostaje możliwość dochodzenia praw przed sądem w celu uzyskania należnego odszkodowania.

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.