Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Centralna Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy - odszkodowania

Reprezentujemy poszkodowanych w wyniku działania oczyszczalni ścieków w Koziegłowach (COŚ Koziegłowy). Wadliwie działający system oczyszczania ścieków wpływać może tak na zdrowie mieszkańców, jak i na obniżenie cen nieruchomości. Walczymy o odszkodowania i zadośćuczynienie za te straty.

Informacje odnośnie wpływu działania COŚ na zdrowie ludzi potwierdzają naukowcy z zespołu badawczego z Politechniki Wrocławskiej. Naukowcy, na zlecenie spółki Aquanet, przez rok - od maja 2011 r. do końca kwietnia 2012 r. - badali stan powietrza w otoczeniu COŚ.

Zdrowie mieszkańców

Mieszkańcy poza fetorem zaczynają uskarżać się na podrażnienie gardła, katar, infekcje dróg oddechowych, duszności. Są także osoby, które łączą utratę wzroku z działaniem COŚ.

Z uwagi na długi okres działania oczyszczalni i coraz większą dokumentację związaną ze zdrowiem mieszkańców Koziegłów, coraz więcej spraw o odszkodowanie kierowanych jest przez naszą kancelarię na drogę sądową.

Spadek cen nieruchomości

Poza problemami zdrowotnymi ogromną stratą, którą ponoszą mieszkańcy gminy jest obniżenie wartości ich nieruchomości. Zapach z biofiltra, który nie został właściwie wykonany oraz ze zbiorników wstępnego oczyszczania, które nie zostały przykryte - są to błędy, w wyniku których mieszkania i działki w okolicy COŚ znacznie straciły swoją wartość rynkową.

W Koziegłowach planowana jest budowa spalarni śmieci do końca 2015 roku.

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.