Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Odszkodowanie od nieuczciwego reklamodawcy

Zasady rządzące rynkiem reklamowym określa Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Konsumenci pokrzywdzeni przez nieuczciwą reklamę mogą kierować roszczenia do sądów o uzyskanie z tego tytułu odszkodowania, a to może kosztować ogłaszających się przedsiębiorców bardzo dużo.

Prawo zabrania emitowania tak zwanych nieuczciwych reklam, czyli takich, które zawierają informacje niezgodne z prawdą i mogące wprowadzić odbiorcę w błąd. Najczęściej dotyczy to ceny, warunków promocji, sposobu naliczania kosztów itp. Może się też zdarzyć, że reklama wprowadza w błąd poprzez pominięcie w treści informacji ważnych dla konsumenta.

Konsument w przypadku doznania skutków finansowych lub innych może postawić przed sądem przedsiębiorcę reklamującego swoje produkty w ten nieuczciwy sposób i żądać zaniechania stosowania określonych praktyk lub usunięcia ich skutków.

Jeśli zaś konsument dozna szkody przez nieuczciwą reklamę, może domagać się jej naprawienia, a także unieważnienia umowy wraz ze zwrotem wzajemnych świadczeń oraz kosztów poniesionych przez kupującego związanych z nabyciem produktu. Dla zabezpieczenia konsumenta prawo stanowi, że to na reklamodawcy ciąży obowiązek udowodnienia faktu, iż nie naruszył praw konsumenta.

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.