Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Bankructwo biura podróży

Co zrobić, gdy biuro podróży bankrutuje podczas naszych wakacji za granicą?
W chwili pojawienia się informacji o upadłości firmy uruchamiane zostają procedury: odpowiednie informacje przekazuje się pilotom i rezydentom biura, a także polskiemu konsulowi i przedstawicielowi ambasady w danym kraju. Wszystkie te osoby w ciągu kilku godzin powinny pojawić się wśród wypoczywających turystów, którzy nie potrzebują załatwiać niczego sami. Wszystkim zajmie się Urząd Marszałkowski, w którym zostało zarejestrowane biuro podróży. Zadaniem pilotów i rezydentów biura jest przede wszystkim uspokojenie atmosfery wśród zaniepokojonych turystów, zobowiązani są oni do udzielania wszelkich informacji dotyczących powrotu do kraju.

Jak wygląda sprawa powrotu turystów do Polski?
Urząd Marszałkowski w pierwszej kolejności weryfikuje dokumentację o upadłości. Jeśli wszystkie zobowiązania biura względem np. przewoźników i hoteli zostały uregulowane, to wakacje nie zostaną przerwane i turyści nie będą nijak poszkodowani.
Jeśli jednak biuro podróży nie zapłaciło za usługi swoich klientów, to Urząd Marszałkowski organizuje ich powrót do Polski, co nie trwa zazwyczaj dłużej niż dwie doby. Oznacza to niestety koniec opłaconych wcześniej wakacji, chyba że ktoś z własnej kieszeni pokryje zaległe koszty.

Czy poszkodowani wczasowicze mogą liczyć na zwrot kosztów?
Biura turystyczne są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia. W pierwszej kolejności ubezpieczyciel opłaci powrót poszkodowanych klientów do kraju, ale potem można liczyć na zwrot pieniędzy, który jednak uzależniony jest od wysokości ubezpieczenia i niestety rzadko zwracana jest cała należność. Może się nawet zdarzyć tak, że wycieczka została już opłacona, a klienci nie zdążyli jeszcze na nią wyjechać i nie otrzymają należnego zwrotu. Będą zmagali się z procedurami wiele miesięcy.

Źródło: natemat.pl, fragment rozmowy z Wiesławem Piegatem, dyrektorem biura zarządu Warszawskiej Izby Turystycznej.

Odszkodowania - czytaj też:

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.