Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Odszkodowania za inne wypadki

Wypadki losowe typu pogryzienie przez psa, potknięcie, poślizgnięcie skutkować mogą utratą środków finansowych związanych z naprawieniem szkody.

Kwestię uszczerbku na zdrowiu opisano w zakładce odszkodowania osobowe, na tej stronie opisujemy sprawę roszczenia od ubezpieczalni środków związanych z naprawieniem szkody.

Jeśli w związku z takim wypadkiem losowym poniosłeś jakiekolwiek koszty (leczenie, rehabilitacja, utrata wynagrodzenia w wyniku przerwy w pracy i inne) - masz prawo do odszkodowania.

Pierwszą reakcją w takich przypadkach powinno być zapewnienie bezpieczeństwa i w razie potrzeby pomocy lekarza, a w następnym kroku - zabezpieczenie dowodów zdarzenia. W miarę możliwości należy stworzyć dokumentację fotograficzną, zebrać przedmioty towarzyszące wypadkowi oraz znaleźć świadków.

Kancelaria Adwokacka Arkadiusza Jaskuły skutecznie egzekwuje od ubezpieczalni należne odszkodowanie, a obsługę prawną w takich przypadkach polecamy tym bardziej, że ubezpieczalnie korzystają ze swojej uprzywilejowanej pozycji i bezpodstawnie obniżają koszty, przewlekają postępowanie bądź w ogóle odmawiają wypłaty środków. Skuteczność Kancelarii jest w takich przypadkach nie do przecenienia.

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.