Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Odszkodowanie za zalane mieszkanie

Zapomniałeś zakręcić kran? A może tym razem sąsiad zapomniał? Pękł Ci wężyk pod zlewem? Uszczelka nie wytrzymała? Poszkodowanemu należy się odszkodowanie.

Zalanie z winy sąsiada

Jeżeli za zalane mieszkania winę ponosi sąsiad, ma on obowiązek przywrócenia stanu mieszkania do stanu sprzed zdarzenia. Może w tym celu wyszukać firmę remontową i opłacić jej pracę, może też przekazać odpowiednią sumę pieniędzy, która pokryje poniesione straty spowodowane zalaniem. 

Jeżeli poszkodowany jest ubezpieczony, to ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie, co nie zmienia faktu, że to sprawca zalania musi naprawić szkody.

Aby uzyskać odszkodowanie, poszkodowany powinien zgłosić szkodę u ubezpieczyciela sprawcy zalania. Im szybciej to zrobi, tym lepiej, bo wtedy łatwiej jest oszacować szkody powstałe na skutek zalania.

W ciągu trzech dni od wystąpienia szkody lub zaraz uzyskaniu informacji o jej zaistnieniu (np. kiedy wypoczywa na wakacjach), sąsiad - o ile posiada polisę majątkową, a to upraszcza sprawę - powinien podać poszkodowanemu numer polisy lub sam zgłosić szkodę do ubezpieczyciela.

Za zalane mieszkanie nie zawsze winę ponosi oczywiście sąsiad - zdarzają się awarie dotyczące np. pęknięcia rury w ścianie. W takim przypadku o odszkodowanie należy się ubiegać od administracji zarządzającej budynkiem albo wspólnoty mieszkaniowej.

Zalanie - co robić?

Pierwsze, co powinieneś zrobić w przypadku zalanego mieszkania, to zapobiec dalszemu powiększeniu się szkody. Trzeba sprawdzić źródło wycieku wody i zneutralizować je. Najlepiej nie wprowadzać żadnych zmian w układzie sprzętów w zalanym pomieszczeniu, chyba że niezbędne jest zabezpieczenie pozostałego mienia. 

Kolejnym jest powiadomienie o zalaniu pomieszczenia właściciela budynku, w którym mieszkamy i naszej firmy ubezpieczeniowej. Na miejsce szkody powinien jak najszybciej zostać wysłany likwidator szkody, by dokonać oględzin zalanego mieszkania. To pomoże mu określić, jakie straty poniósł poszkodowany i jaka jest wysokość przysługującego odszkodowania. W razie, gdy ubezpieczyciel odmawia, zaniża lub przeciąga proces wypłaty pieniędzy - dobrze zwrócić się o pomoc fachową.

Największy problem z zalanym mieszkaniem jest w sytuacji, w której osoba winna zalania nie posiada ubezpieczenia. Jeśli przyzna się do winy, problem być może uda się rozwiązać na drodze polubownej. W sytuacji, w której będzie się on wypierał wyrządzeniu szkody, należy poszukać świadków zdarzenia, którzy potwierdzą jego zaniedbanie, a następnie skierować sprawę do sądu.

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.