Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Ubezpieczenie od żywiołów

Jeśli mieszkasz na terenie zalewowym - ubezpiecz się od następstw powodzi. Gdy masz uprawy blisko lasu - ubezpiecz je od pożaru. Idąc za tym schematem i dodając do niego te najpowszechniejsze wypadki, jak uderzenie pioruna, susza czy wichury, jesteśmy w stanie zabezpieczyć swoje mienie tak, że w razie nieszczęścia nie pozostaniemy bez pieniędzy.

Odszkodowanie za skutki działania żywiołów naturalnych

W tym akapicie opiszemy bliżej kwestię odszkodowania za szkody spowodowane ogniem, analogicznie należy traktować inne żywioły.

Jeśli w wyniku pożaru poniesiesz straty, ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci odszkodowanie. Dotyczy to pożaru wynikłego z przeróżnych źródeł - instalacja elektryczna, spawalnictwo, inne procesy technologiczne, zaprószenie ognia, podpalenie i inne. Warunkiem bezproblemowego odzyskania środków jest jak najszersza dokumentacja świadcząca o wykonywaniu bieżących przeglądów i poprawnym doborze szeregu urządzeń. Należą do nich przykładowo: pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy kominiarskie, atesty wkładów kominkowych, utrzymane w czystości wyczystki i przewody kominowe, prawidłowe wykonanie przegród budowlanych niektórych pomieszczeń (np. rozdzielnie elektryczne). Nade wszystko jednak należy być czujnym i nie stwarzać sytuacji zagrożenia.

Jeśli jednak zdarzy Ci się nieszczęście, które niestety będzie miało ciąg dalszy w postaci niewspółpracującej ubezpieczalni - zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej.

W razie doznanej krzywdy w wyniku pożaru, suszy, powodzi, wichury i innych możesz liczyć na zadośćuczynienie. Dotyczy to poparzeń, obrażeń spowodowanych spadającym drzewem, piorunem i innych. Więcej - czytaj tutaj.

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.