Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Odszkodowania za wypadki w pracy

Poszkodowany, który uległ wypadkowi przy pracy, może liczyć na odszkodowanie wypłacane przez ZUS. W wielu sytuacjach jednak może się ubiegać także o dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy.

Wypadek przy pracy - definicja

Wypadek przy pracy to każde zdarzenie, które ma miejsce w trakcie wykonywanej pracy przez osobę zatrudnioną w danym przedsiębiorstwie, a w jego konsekwencji dochodzi do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. Na równi traktuje się wypadki wszystkie wypadki przy pracy, które miały miejsce w siedzibie pracodawcy, w drodze do pracy i z pracy, podczas szkoleń czy wyjazdów służbowych.

Uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu w wypadku przy pracy, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stałym uszczerbkiem jest takie naruszenie sprawności organizmu, które upośledza czynności organizmu i nie rokuje poprawy.

Długotrwałym uszczerbkiem natomiast określa się sytuację, kiedy nastąpiło naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności na dłużej niż 6 miesięcy i które może się poprawić.

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy nie przeprowadza się od razu, ale dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Wypadek przy pracy - procedura

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala się w protokole powypadkowym sporządzonym przez zespół powołany przez pracodawcę. W tym też dokumencie ustala się, czy wypadek rzeczywiście nastąpił w wyniku wykonywanej pracy, w drodze do niej lub podczas szkolenia bądź wyjazdu służbowego. Jeśli poszkodowany nie był związany z podmiotem, na rzecz którego wykonywał określone zadania, nie łączył go stosunek pracy, wówczas sporządza się kartę wypadku, która zawiera te same informacje. O karcie wypadku czytaj na naszym blogu.

Należy pamiętać o tym, aby spisać należytą dokumentację ze zdarzenia z uwzględnieniem okoliczności i przyczyn zdarzenia, a także o tym aby pracodawca dokonał wszystkich należnych formalności, aby móc otrzymać należne za wypadek przy pracy odszkodowanie.

Poszkodowany w wypadku przy pracy powinien natychmiast zawiadomić pracodawcę o zaistniałej sytuacji, oczywiście o ile stan zdrowia na to pozwala. Inaczej obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy spoczywa na innych pracownikach, którzy byli świadkami tego zdarzenia.

Pracodawca powinien jak najszybciej zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz zabezpieczyć miejsce wypadku a także podjąć działania, które usuną lub zmniejszą zagrożenie.

Pracodawca powinien jak najszybciej zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Miejsce wypadku, który się zdarzył przy pracy powinno być zabezpieczone przed wstępem osób niepowołanych. Trzeba także zadbać aby maszyny i inne urządzenia, które zatrzymano w związku z wypadkiem, zabezpieczyć przed uruchomieniem bez potrzeby. Nie należy dokonywać zmian położenia maszyn, urządzeń technicznych i innych przedmiotów, które spowodowały wypadek przy pracy lub też mogą okazać się pomocne w ustaleniu okoliczności i przyczyny zaistniałego wypadku.

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez zgody pracodawcy jest dopuszczalne, jeśli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia znajdujących się w miejscu zdarzenia albo jeśli podjęte działania zapobiegną grożącemu niebezpieczeństwu.

Wysokość odszkodowania

Jeżeli stałeś się osobą poszkodowaną w wypadku przy pracy a odszkodowanie, jakie uzyskałeś na podstawie ustawy wypadkowej od ZUS, nie pokryło doznanej szkody, możesz żądać od pracodawcy odszkodowania uzupełniającego, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zawsze warto walczyć o swoje prawa, pamiętaj o tym!

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.