Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Odszkodowanie za błąd lub zaniedbanie lekarskie

Każda osoba poszkodowana przez błąd w sztuce medycznej bądź przez zaniedbania lekarskie może uzyskać odszkodowanie z tytułu wydatków poniesionych w związku z zaistniałą szkodą.

Odszkodowania za popełnione błędy medyczne

Odszkodowanie może pokryć koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanego, pokryć utracone zarobki, wydatki na pokarmy z koniecznej specjalistycznej diety. Aby zrekompensować doznane szkody oprócz opisywanego tu odszkodowania, możesz otrzymać zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę - czytaj tutaj.

Zaniedbanie lekarskie

O zaniedbaniu lekarskim mówimy, gdy np. w ciele pacjenta zostały pozostawione środki opatrunkowe lub jeśli pacjent doznał szkody z powodu niefrasobliwości personelu medycznego (typowy przykład - choroby zakaźne na oddziałach szpitalnych).

Błąd lub zaniedbanie lekarskie - co robić?

Do błędów w sztuce medycznej dochodzi gdy lekarz nie zastosował się do aktualnych kanonów wiedzy medycznej.

Aby można było pociągnąć go do odpowiedzialności za popełnienie błędu medycznego, musi on wystąpić z wyraźnej winy lekarza. W sytuacji gdy błąd w sztuce medycznej jest niezawiniony, a błąd diagnostyczny został usprawiedliwiony występującymi objawami żądanie odszkodowania za błąd w sztuce medycznej nie będzie zasadne. Aby ocenić, czy dane zachowanie lekarza było błędem w sztuce medycznej, należy uzyskać opinię biegłego lekarza stwierdzającą obiektywną niewłaściwość postępowania w danym przypadku.

Za błąd diagnostyczny lekarz poniesie odpowiedzialność wówczas, gdy nie dochował należytej staranności podczas czynności podjętych w celu postawienia właściwej diagnozy. Zdarza się, że błąd diagnostyczny jest skutkiem bezradności medycyny, która jest dopiero na etapie wstępnych badań. Błędem niezawinionym jest też wystawienie błędnej diagnozy przez lekarza, który nie dysponuje w danej placówce najnowocześniejszym sprzętem.

We wszystkich tych sprawach zapraszamy do współpracy z doświadczonym Adwokatem.

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.