Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Odszkodowania za błędy medyczne

Praktyka lekarska i pielęgniarska w Polsce pozostawia dużo do życzenia jeśli chodzi o zachowanie poszanowania dla intymności i dyskrecji pacjentów. Stąd tematyka odszkodowań medycznych zdaje się nie mieć dna. Innym tematem, dotyczącym błędów medycznych, są odszkodowania majątkowe.

Tajemnica lekarska

Jednym z popularnych błędów w służbie zdrowia jest niezachowanie tajemnicy lekarskiej. Jest nią związany personel medyczny w całym ciągu pracy z pacjentem - obejmuje tak przeprowadzony wywiad, jak i decyzje lekarskie, bądź dalsze rokowanie.

Proszę przypomnieć sobie powszechne w Polsce "wizyty" na sali chorych w szpitalu - dokonywane przez lekarzy i pielęgniarki bez zachowania choćby wrażenia intymności, gdzie chorzy nie mają szansy do zachowania tajemnicy przed pacjentem leżącym przypadkiem na sąsiednim łóżku.

Proszę przypomnieć sobie kolejkę do gabinetów lekarskich, z której chorzy wywoływani bywają nazwą choroby...

Takich fatalnych naruszeń podstawowego prawa pacjenta jest w Polsce dużo i jako kancelaria występujemy w obronie godności pacjentów, którzy spotykają się np. z dyskryminacją ze strony pracodawcy.

Tajemnica lekarska obejmuje wypowiedzi ustne personelu medycznego oraz dokumentację medyczną pisemną, a bezprawne niezachowanie tajemnicy lekarskiej stanowi naruszenie dóbr osobistych pacjenta. Lekarz może poinformować najbliższą rodzinę zmarłego o przyczynie jego śmierci, chyba że pacjent wyraźnie tego zabronił, gdyż obowiązek zachowania tajemnicy nie wygasa w razie śmierci pacjenta.

Opisy innych sytuacji, w których można starać się o odszkodowanie:

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

odszkodowanie osobowe - komunikacyjne wypadki - usz­ko­dze­nia cia­ła lub śmierć odszkodowanie osobowe - BHP wypad­ki w pra­cy - nieprzes­trze­ga­nie prze­pisów bhp odszkodowanie osobowe - WYPADKI nieza­winione wypad­ki inne
odszkodowanie osobowe - błędy medyczne błędy me­dycz­ne - usz­czer­bek na zdro­wiu lub śmierć odszkodowanie osobowe - ŻYWIOŁY żywio­ły na­tu­ral­ne- uszczer­bek na zdro­wiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

odszkodowanie majątkowe - komunikacyjne wypadki ko­mu­ni­ka­cyj­ne - AC i OC odszkodowanie majątkowe - wypadki wypadki inne odszkodowanie majątkowe - błędy medyczne błę­dy me­dycz­ne odszkodowanie majątkowe - żywioły żywio­ły na­tu­ral­ne (powódź, po­żar, su­sza)
odszkodowanie majątkowe - zalanie od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu za­la­nia odszkodowanie majątkowe - reklamanieucz­ci­wa rek­la­ma odszkodowanie majątkowe - biuro podróżyupad­łość biu­ra pod­róży odszkodowanie majątkowe - kradzież kra­dzież - samo­chód, do­bytek, do­ku­men­ty

Problemy z ubezpieczalnią:

    Odmowa wypłaty odszkodowania            Zaniżone odszkodowanie


Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ponadto oferujemy Klientom ochronę przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą.